30 maja 2024

Drodzy Parafianie,

dobiega końca moja posługa proboszcza wśród Was. Osiągnąłem 70 lat i zgodnie z prawem – po 46 latach pracy kapłańskiej – przechodzę na emeryturę.

Dziękuję Panu Bogu za czas 19 lat pracy dla naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję JE Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu, ówczesnemu Biskupowi Rzeszowskiemu, który powierzył mi, wśród Was, funkcję proboszcza.

Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę i pomoc w dziełach, które się w tym czasie dokonały w sferze duchowej, jak i materialnej w naszej parafii.

Formacja duchowa naszej wspólnoty parafialnej to wprowadzone systematyczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Odnowienie nabożeństwa do św. Rocha, wprowadzenie nabożeństwa do MB Fatimskiej, do Miłosierdzia Bożego oraz do św. Jana Pawła II  (wraz ze sprowadzeniem relikwii krwi Jana Pawła II i umieszczeniem w gablocie ornatu – daru JPII dla naszej parafii 6.12.2004 r.).

Szczególnie dziękuję Panu Bogu za przywrócenie kultu Matki Bożej Szkaplerznej i powstanie Bractwa Szkaplerznego; za powstanie Grupy Biblijnej oraz nowych Kręgów Rodzin. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i ożywienia nowych grup parafialnych – składam  serdeczne Bóg zapłać. Niech Pan wam błogosławi we wzroście duchowym.

Za szczególne osobiste doświadczenie poczytuję sobie czas pracy w kancelarii, bezpośredni kontakt z racji przygotowań do sakramentów św., a często na bardzo osobistych (nie zawsze łatwych) rozmowach. Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzono mnie jako proboszcza. To cenny dar.

Trudno wyliczyć wiele łask, które tylko Bogu są wiadome, zwłaszcza, że i potrzeby – również te materialne – były olbrzymie. Przede wszystkim remontu wymagała świątynia. Potrzeba było wiele wysiłku, ofiarności i zrozumienia, by doprowadzić kościół do godnego miejsca spotkania z Bogiem.

W czasie mojej posługi, jako proboszcza, zrealizowano: wymianę więźby dachowej, pokryto dach blachą miedzianą, wyczyszczono elewację kościoła. Zadbano o otoczenie kościoła – wyremontowano dzwonnicę i kaplicę, odnowiono ogrodzenie, położono chodnik i granitowe schody, zamontowano stylowe lampy oświetleniowe oraz nasadzono rośliny ozdobne. Na potrzeby wiernych, z ogrodu plebańskiego wydzielono teren 30 arowy i wybudowano parafialny parking.

Wewnątrz świątyni wymieniono instalację elektryczną i nagłośniającą, zmieniono ogrzewanie kościoła na gazowe. Zamontowano instalacje alarmowe i monitoring. Przebudowano prezbiterium: ołtarz posoborowy, ambonkę oraz posadzkę wykonano z granitu. Wykonano kompleksową konserwację polichromii w całym kościele, odnowiono wszystkie ołtarze (wraz ze złoceniami), odtworzono ambonę i balaski. Wykonano renowację drewnianych elementów wyposażenia kościoła (konfesjonałów, ławek, mebli i drzwi w zakrysti), dorobiono nowe konfesjonały oraz ławki w prezbiterium i na kościele.

Uporządkowano stylistykę wystroju kościoła. Wykonano w jednolitym stylu m.in. mosiężne świeczniki i kwietniki przyołtarzowe. Odnowiono 8 zabytkowych feretronów. By świątynia w pełni odzyskała swój blask odnowiono istniejące oświetlenie wnętrza kościoła (pająk główny) i dorobiono sześć nowych pająków oświetleniowych. Dzięki fundatorom upiększono wnętrze witrażami okiennymi. Dziełem wieńczącym prace nad wystrojem kościoła są nowe 27głosowe organy (aktualnie najlepsze na Podkarpaciu dzięki wsparciu finansowemu w 50% przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Z radością i wzruszeniem patrzę, jak wspólnota naszej parafii wypełnia odnowiony kościół. Do naszej wspólnoty parafialnej należą również domy pomocy społecznej i szpital Pro-Famila. Stąd troska o znajdujące się w nich kaplice:

–   doposażenie i nagłośnienie kaplicy św. Maksymiliana w Domu Kombatanta;

–   przebudowa, powiększenie i wyposażenie kaplicy MB Królowej Polski w DPS;

–   wyposażenie pierwszej nowej kaplicy św. Jana Pawła II w szpitalu Pro-Familia;

–   kierując się dobrem duszpasterskim zakupiono 1,5 ha gruntu i wybudowano kaplicę bł. Władysława Findysza wraz z zapleczem i mieszkaniem (obecnie samodzielna parafia).

Świadectwem naszej wiary i pobożności są także krzyże i kapliczki przydrożne. Za troskę o nie składam serdeczne podziękowanie ich opiekunom.

Dziękuję za tę szczególna więź i zrozumienie dla trudu innych podejmowanych prac:

–   remontu domu parafialnego z zapleczem: wymiana dachu, kapitalny remont i nowe wyposażenie: kancelarii, głównej sali spotkań (wyposażenie w sprzęt audiowizualny z ekranem), sal duszpasterskich i pomieszczeń socjalnych; położenie kostki i nasadzenia roślin ozdobnych;

–   kapitalnego remontu wikarówki z utworzeniem dwóch mieszkań dla księży katechetów, budową garażu i zagospodarowaniem otoczenia;

–   budowy nowej plebanii, zaplecza, garaży wolnostojących, położenie kostki z kompleksowym zagospodarowaniem terenu ogrodu (nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych, wybudowanie stylowych murów ogrodzenia, oddzielenie strefy ogrodu i parkingu parafialnego). Budowę sfinansowano z donacji prywatnej.

Dzięki łasce Bożej i życzliwemu wsparciu ludzi mogłem zrealizować, tak ważne dla wspólnoty dzieło, jakim jest Przedszkole Parafialne im. św. Rocha. Poczynając od jego budowy, przez zagospodarowanie terenu (plac zabaw, parking, nasadzenia roślin), kompleksowe wyposażenie (łącznie z profesjonalną kuchnią i zapleczem), uruchomienie oraz bieżącą działalność. Aktualnie przedszkole w grupach obejmuje opieką 175 dzieci. Zatrudnienie znalazło 30 osób.

Wyremontowany został zabytkowy spichlerz, znajdujący się w obrębie terenu przedszkola (zabezpieczono środki na zaplanowane prace w otoczeniu spichlerza). Docelowo będzie służyć zadaniom kulturalno-przedszkolnym.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie obiekty parafialne remontowane i nowo wybudowane (Łącznie z przedszkolem) posiadają instalację alarmową i zostały objęte monitoringiem.

To tylko niektóre dzieła, które udało się zrealizować dla dobra Parafii. Dokonały się one dzięki Bożemu błogosławieństwu oraz osobom włączającym się w nie: zaangażowanym parafianom, fundatorom i darczyńcom spoza parafii. Wszystkie przedsięwzięcia zostały sfinalizowane finansowo. Pozostawiam parafię (jak i przedszkole parafialne) w dobrostanie, z dodatnim bilansem finansowym – bez jakichkolwiek zaległości płatniczych, zadłużeń, kredytów lub innych zobowiązań wobec osób trzecich, firm czy instytucji.

Dzięki zrozumieniu Parafian, na terenach własnościowych parafii, powstały instytucje diecezjalne: Instytut Teologiczno-Pastoralny wraz z Seminarium Duchownym i Dom Seniora dla kapłanów Diecezji Rzeszowskiej.

Wyrażam wdzięczność Ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu za stałą obecność, otwartość i wsparcie, głoszone Słowo Boże oraz ofiary Mszy św. w intencji Parafian.

Słowa podziękowań kieruję do Księży Biskupów naszej Diecezji: Ks. Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Rzeszowskiego i Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego.  Dziękuję za zaufanie i ponowne powierzenie funkcji dziekańskich w kolejnej kadencji oraz zrozumienie, zarówno teraz, jak i w przyszłej perspektywie.

Dziękuję księżom katechetom za współpracę dla dobra parafii. Siostrom zakonnym – za troskę o wystrój kościoła i szaty liturgiczne.

Dziękuję Radzie Parafialnej za cenne wskazówki i pomoc.

Dziękuję panu Kościelnemu za wieloletnią służbę dla naszej parafii.

Dziękuję wszystkim grupom duszpasterskim oraz chórowi, organistom, scholii, Paniom z Caritasu i Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich.

Dziękuję młodzieży, która swym talentem, zaangażowaniem i dyspozycyjnością wzbogacała liturgię i życie duchowe w naszej parafii.

Dziękuję Straży Pożarnej za życzliwość i pomoc dla parafii.

Dziękuję Bractwu Szkaplerznemu, Miłośnikom Słociny oraz Straży Grobowej.

Dziękuję Paniom prowadzącym kuchnię i troszczącym się o plebanię i jej otoczenie.

Słowa podziękowania za dobrą współpracę kieruję do nauczycieli i pracowników Przedszkola Parafialnego. Wyrażam wdzięczność Rodzicom za zaufanie w religijnym wychowaniu ich dzieci. To znamienny znak naszego żywego Kościoła.

Jestem wdzięczny za dobrą współpracę Dyrektorom Szkoły Podstawowej, domów opieki społecznej DPS i Kombatant oraz Szpitala Pro-Familia.

Trudno wymienić wszystkich, którzy w czasie 19letniej mojej posługi w różnoraki sposób wspierali mój kapłański i proboszczowski trud. Za doświadczoną życzliwość i wsparcie składam serdeczne Bóg zapłać, wszak sam Bóg najlepiej zna Tych, co czynią dobro. Polecam Wszystkich opiece Bożej przez wstawiennictwo Patronów naszej parafii.

Szczęść Boże.

Ks. Stanisław Tarnawski